Home

ฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน สพป.นม.1

ทำเนียบการบริหารงาน

เรียนท่านผู้ใช้เว็บไซต์ สพป.นม.1 ทุกท่าน สพป.นม.1  ให้ความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร เพื่อการให้บริการที่ประทับใจ
จึงได้จัดทำฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นเพื่อติดต่อประสานงานการให้บริการที่  " สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ประทับใจ" 
ตามนโยบายการให้บริการที่ดี ของ นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ในการติดต่อสอบถามและขอใช้บริการ
ที่ประทับใจจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต1คลิ๊กที่รูปเพื่อเข้าถึงข้อมูล


นายไพศาล วุฒิลานนท์
ผอ.สพป.นม.1
โทรศัพท์   08 97229914
นายพรหมอนทร์  ศรีหมื่นไวย
นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย
รอง ผอ.สพป.นม.1
โทร.  08 1966 8069


 


นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ
รอง ผอ.สพป.นม.1
โทร. 08 5024 3443

นายชัชชัย  ฉัตริยากุล
รอง ผอ.สพป.นม.1
โทร. 08 9846 9809
นายสุวิทย์  ศรีฉาย
รอง ผอ.สพป.นม.1
โทร. 0909193441


นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์
รอง ผอ.สพป.นม.1
โทร.  08 1186 7887


นายพิเชษฐ์  นนท์พละ 
รอง ผอ.สพป.นม.1
โทร.  08 1876 7933

           


นายเผด็จศึก โชติกลาง
รอง ผอ.สพป.นม.1
โทร. 08 9844 6390


นายไพศาล  ประทุมวงศ์
รอง ผอ.สพป.นม.1
โทร. 08 1760 7903

 

   alt    
ตรวจสอบภายใน ศูนย์เทคโนโลยีฯ


 คลิ๊กที่รูป   เพื่อประสานงานและติดต่อสอบถาม 

Last Updated (Friday, 04 November 2016 03:04)